*

Půjde to! Příprava rodičů pečujících o dítě s postižením ke vstupu na trh práce.

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/86.00136

logo_ESF

Terénní podpora osob pečujících o dítě s těžkým zdravotním postižením

Zajímavé stránky pro pečující rodiče:

http://www.vetsisance.cz/cz


Přílohy:

Tip, jak napsat životopis tak, abychom zaujali

ttp://www.pracenasbavi.cz/zivotopis-umi-ho-napsat-jen-5-uchazecu/


Přílohy:

Tip na vzdělávání pečujících osob http://www.vivaostrava.cz/p/kurz-jak-hledat-praci

Přílohy:

V tomto období je do projektu celkem zapojeno 164 OPDP. Z toho nově 20 a 29 průběžně ukončilo svou účast v aktivitě 01 nebo v projektu v období monitorovacího období. Důvodem bylo zpravidla uvědomění si, že téma projektu není pro konkrétní OPDP využitelné nebo o něj ještě nemá zájem (dítě je ještě malé, maminka čeká nebo už má malého sourozence nebo se zdravotní stav dítěte změnil a OPDP již není příjemcem příspěvku na péči). Stále ještě probíhá vyhledávání a zapojování zájemců do projektu. Kromě nově zapojených OPDP se ostatní již všechny seznámily s Plánem sdílené péče a průběžně na něm s poradcem pracují. Prozatím nebyl žádný z Plánů ukončen, žádná z OPDP ještě neobdržela 10 konzultací.

Těmto osobám bylo poskytnuto v tomto monitorovacím období 368 konzultací.

V tomto období také proběhlo 68 konzultací u osob, které v projektu skončily.

Celkem bylo v tomto období podpořeno 153 osob.

V rámci aktivity 01 vznikly nové podpůrné materiály. Tyto materiály jsou určeny pro OPDP. Jsou doplňkem ke konzultacím, které se zabývají tématy obsaženými v materiálech.

Seznam materiálů, které vznikly:

Dopisy o projektu

Sdílená péče

Plán sdílené péče

Jak hledat práci bez praxe

Možnosti flexibilních forem práce

Příspěvek na péči ve vztahu k zaměstnání

Vážné provozní důvody: kdy je a kdy není zaměstnavatel povinen přizpůsobit pracovní dobu potřebám pečujících zaměstnanců a zaměstnankyň

Materiál o možnostech sladění práce s rodinou – Nebojujte se zákony 2013

Portfolio

Jak na integraci

Materiál o možnostech sladění práce s rodinou – Nebojujte se zákony 2014

O osobní asistenci a respitní péči

Kde hledat práci – informační zdroje

Pomůže mi Úřad práce?

 

Zároveň začaly poradkyně s OPDP pracovat na Plánech osobního a profesního rozvoje.

 

Regionální koordinátorky stále připravují pro zapojené pečující osoby Portfolia návazných služeb, integračních a volnočasových aktivit a možností alternativních pracovních pozic. Portfolio obsahuje přehled možností v oblasti integrace dítěte s postižením, návazných služeb, volnočasových aktivit, vše v místě bydliště daného klienta. Je připravován na míru každému zapojenému klientu. Podílí se na něm jak poradce terénní podpory, který osobně každou rodinu zná a zná prostředí, ve kterém rodina žije, tak regionální koordinátor. Portfolio bude materiálem pro orientaci rodičů při plánování sdílené péče. 

Konzultace v rodinách probíhají ve všech pracovištích. Všechny kraje již téměř mají naplněnou kapacitu počtu zapojených pečujících osob.

Specifické postavení má v projektu Středočeský kraj. V současné době jsou zapojeny 3 OPDP, další 4 již potvrdily souhlas se zapojením do projektu a proběhla u nich jedna konzultace. Nízký počet zapojených osob je ovlivněn vyšší zaměstnaností v okolí Hlavního města Prahy a vysokou nabídkou podobných aktivit jako jsou aktivity projektu. Situaci stále řešíme intenzivní depistáží prostřednictvím informování odborníků o možnostech zapojení OPDP do projektu. Depistáži se věnuje regionální koordinátorka i poradkyně terénní podpory. Společně osobně oslovují zdravotníky, sociální pracovníky, úřady tak, aby projekt mohlo využít širší spektrum pečujících osob.   Přílohy:

Vznikl nový webový katalog, podle kterého lze vyhledávat služby typu osobní asistence, hlídání dětí, výpomoc v domácnosti apod. http://www.rodako.cz/

Přílohy:

Červenec - prosinec 2013


Od července 2013 se již většina OPDP začaly detailně seznamovat s tématem sdílené péče. Na pravidelných konzultacích s poradcem terénní podpory se začali věnovat práci nad Plánem sdílené péče, obdrželi materiál o Možnostech sladění práce s rodinou.


Postupně se zapojili další pečující osoby. Stále ještě probíhá vyhledávání a zapojování zájemců do projektu.


Koordinátor projektu již v předchozím období přes regionální koordinátorky předal pokyny ke zpracování Plánu sdílené péče. Po připomínkách z regionů od poradců terénní podpory, proběhlo  zaškolení v této aktivitě formou přímé konzultace s koordinátorkou a poradci. Na návrh poradkyň sestavila koordinátorka informační dopis vysvětlující jeho záměr, který pečující osoby postupně dostávají před zahájením práce nad Plánem sdílené péče.


Regionální koordinátorky stále připravují pro zapojené pečující osoby Portfolia návazných služeb, integračních a volnočasových aktivit a možností alternativních pracovních pozic. Formulář – vzor- obdržely v červnu. Portfolio obsahuje přehled možností v oblasti integrace dítěte s postižením, návazných služeb, volnočasových aktivit, vše v místě bydliště daného klienta. Je připravován na míru každému zapojenému klientu. Podílí se na něm jak poradce terénní podpory, který osobně každou rodinu zná a zná prostředí, ve kterém rodina žije, tak regionální koordinátor. Portfolio bude materiálem pro orientaci rodičů při plánování sdílené péče. 


Konzultace v rodinách probíhají ve všech pracovištích. Všechny kraje s výjimkou Středočeského kraje již téměř mají naplněnou kapacitu počtu zapojených pečujících osob.


Specifické postavení má v projektu Středočeský kraj. V tomto kraji byly do projektu prozatím zapojeny 2 pečující osoby, zájem dále vyslovily další dvě osoby. Nízký počet zapojených osob je ovlivněn vyšší zaměstnaností v okolí Hlavního města Prahy a vysokou nabídkou podobných aktivit jako jsou aktivity projektu. Situaci řešíme intenzivní depistáží prostřednictvím informování odborníků o projektu. Depistáži se věnuje regionální koordinátorka i poradkyně terénní podpory. Společně osobně oslovují zdravotníky, sociální pracovníky, úřady tak, aby projekt mohlo využít širší spektrum rodin dětí s postižením.   


K 31.12.2013 je do projektu zapojeno 176 osob pečujících o dítě s postižením, kteří využívají aktivity 01. Oproti prvnímu monitorovacímu období došlo k nárůstu zapojených osob o 24. Těmto osobám bylo poskytnuto ve druhém monitorovacím období 374 konzultací, celkem za projekt tedy 634 konzultací. Při dalších konzultacích se budou se svými poradkyněmi zamýšlet nad konkrétními možnostmi, které v nejbližším okolí mají a tímto budou zpracovávat každý svůj Plán sdílené péče. Tento Plán budou postupně doplňovat s poradcem v průběhu celého projektu. Rodiče budou dále dostávat materiál o možnostech sladění práce s rodinou, který obsahuje základní právní úpravy k tomuto tématu.Přílohy:

Červen 2013:


Do projektu už je zapojeno 112 rodičů dětí s postižením. V průběhu června byli seznámeni s možnostmi sdílené péče. Při dalších konzultacích se budou se svými poradkyněmi zamýšlet nad konkrétními možnostmi, které v nebližším okolí mají.


Přílohy:

Květen 2013:


Stále ještě probíhá zapojování zájemců do projektu. Zároveň však někteří z nich již převzali materiály týkající se sdílené péče a diskutovali o tomto tématu se svým poradcem rané péče. V regionu Středočeského kraje probíhá depistáž, kdy se regionální koordinátorka snaží informovat o projektu další potencionální zájemce.


Přílohy:

Duben 2013:


V dubnu 2013 proběhly první aktivity pro klienty. Již všechny rodiny jsou informovány o možnosti zapojení do projektu. Postupně se do projektu zapojují a využívají konzultací a materiálů, které jim poradci vozí.


Přílohy: