*

Půjde to! Příprava rodičů pečujících o dítě s postižením ke vstupu na trh práce.

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/86.00136

logo_ESF

Vzdělávání poradců

V období leden až červen 2014

byl dokončen 2. běh vzdělávacích aktivit pro členy projektového týmu – koordinátory a poradce.  Vzhledem k tomu, že lektor byl zvolen jeden pro všechno vzdělávání v tomto bloku, školení na sebe navazovala a účastníci tak byli vyškoleni do hloubky. Lektorkou byla Lenka Šimková z G.I. institutu.

Tématem tohoto bloku byl Mentoring jako nástroj pro práci poradců terénní podpory a koordinátorů. Celkem se kurz uskutečnil  v 6 dnech vždy po 8 hodinách, a to v těchto termínech a s těmito tématy:

31.3. – 1. 4. Efektivní rozhovor – otevírání spolupráce s klientem (Olomouc)

16.5. Efektivní rozhovor jako jeden z nástrojů mentoringu - rozlišení pomoci a kontroly (Brno)

12.6. Efektivní rozhovor jako jeden z nástrojů mentoringu - systemické intervence - konstruktivní otázky (Brno)

13.6. Efektivní rozhovor jako jeden z nástrojů mentoringu - systemické intervence – komentáře (Brno)

20.6. Efektivní rozhovor jako jeden z nástrojů mentoringu - inspirace z praxe (terapie zaměřené na řešení) (Brno)

Další 2 hodiny vzdělávání patřily zpracování domácího úkolu a jeho vyhodnocení.

Vzdělávání se zúčastnilo 10 osob – 5 regionálních koordinátorů a 5 poradkyň terénní podpory. Pracovnice dále předávaly nabyté informace na svých pracovištích poradkyním, které se vzdělání osobně nezúčastnily. Tímto způsobem jsme zajistili, aby touto metodou mohly pracovat všechny pracovnice v projektu.Přílohy:

Foto 4

Foto 5

Foto 2

Foto 3

Foto 1

Ve druhém monitorovacím období byl dokončen 1 komplex vzdělávacích aktivit pro členy projektového týmu – koordinátory a poradce. Vzhledem k tomu, že lektor byl zvolen jeden pro všechno vzdělávání v tomto bloku, školení na sebe navazovala a účastníci tak byli vyškoleni do hloubky. Lektorem byl Michal Šalplachta.

Do tohoto období byla z důvodu onemocnění lektora přesunuta dvě témata. Fokusing a Mezilidský fokusing a další uplatnění tělesně zakotveného prožívání.

Fokusing (8.7.2013)

Cíl kurzu: Osvojit si techniku fokusing a naučit se ji používat ke zvládání stresu, k prevenci vyhoření, k reflexi vztahů, ke zlepšení schopnosti empatie, ke zlepšení schopnosti rozumět a zvládat emoce a k lepšímu porozumění sobě i svému životu.

Obsah kurzu: Úrovně mysli a prožívání. Jak se projevují emoce v těle, Tělesně zakotvené prožívání, teorie metodického postupu fokusingu, metoda kotvení v pěti smyslech, reflexně relaxační postoj, Šest fází fokusingu, nácvik jednotlivých fází fokusingu ve skupině a ve dvojicích.

 

Mezilidský fokusing a další uplatnění tělesně zakotveného prožívání (9.7.2013)

Cíl kurzu: Naučit se využívat techniku fokusingu při práci s klientem.

Obsah kurzu: Interperzonální kotvení v tělesném prožívání, využití při vedení rozhovoru, nácvik použití fokusingu při vedení rozhovoru, využití neverbálních technik k porozumění tělesnému prožívání – arte, pohyb, tanec, „indiánská píseň“.Přílohy:

Do 30.6.2013 proběhly čtyři vzdělávací akce pro členy projektového týmu – koordinátory a poradce. Vzhledem k tomu, že lektor byl zvolen jeden pro všechno vzdělávání v tomto bloku, školení na sebe navazovala a účastníci tak byli vyškoleni do hloubky. Lektorem byl Michal Šalplachta.

Vzdělávání Přístup zaměřený na člověka I, které proběhlo v Praze 29.4.2013, Přístup zaměřený na člověka II. část, v brně 3.5.2013, Jak se chránit před vyhořením – techniky duševní hygieny, 6.5.2013 v brně, Na člověka zaměřená respektující komunikace v Brně 3.6.2013, se zúčastnily všechny regionální koordinátorky, koordinátorka a také poradkyně terénní podpory. Informace pak byly předány na pracovištích ostatním poradkyním, které se přímo vzdělávací akce nezúčastnily na společném setkání.

Další dvě naplánované vzdělávací akce – Fokusing a Mezilidský fokusing a další uplatnění tělesně zakotveného prožívání byly přesunuty na červenec 2013 z důvodu onemocnění lektora.

Ukončení této aktivity proběhne v červenci 2013 oproti původnímu plánu, který byl v červnu 2013.

Obsah vzdělávání:

Přístup zaměřený na člověka

Obsah Kurzu: Filosofie přístupu, základní východiska přístupu, model osobnosti, model vzniku patologie, model změny a růstu, základní vztahová nabídka - bezpodmínečné pozitivní přijetí, empatie, opravdovost. Nácvik základních vztahových dovedností, uplatnění přístupu při práci s klientem. Rozšíření přístupu – preterapie, motivační rozhovory.

 

Jak se chránit před vyhořením - techniky duševní hygieny

Cíl kurzu: Porozumět problematice stresu a jeho zvládání, naučit se postupy zvládání stresu a techniky duševní hygieny.

Obsah kurzu: Teorie stresu a syndromu vyhoření, zvládání nároků života, životní opory a jejich posilování, nácvik postupů duševní hygieny a relaxačních cvičení.

 

Na člověka zaměřená respektující komunikace

Cíl kurzu: Naučit se postupům komunikace zaměřené na člověka.

Obsah kurzu: Komunikovat s respektem, zásady komunikace zaměřené na člověka, respektující komunikační dovednosti při práci s klientem (např. empatie, vnímání bez hodnocení, komunikace hranic, výzva ke spolupráci, zdravé oceňování a kritika), nácvik respektujících komunikačních technik.

 Přílohy:

Zpráva o 1 běhu vzdělávání